Kallelse

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SSTAR GOLD RESOURCES AB (PUBL)

Aktieägarna i SStar Gold Resources AB (publ), org. nr 556805-1519, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2019 klockan 13.00 i City Office, World Trade Center i Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av NVR AB, Nordiska Värdepappersregistret förda aktieboken senast onsdagen den 18 juni 2019. Aktieägare som avser delta i årsstämman ombeds att dessutom anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 25 juni 2019.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: e-post info@sstargold.se eller per brev: SStar Gold Resources AB (publ), Box 70396, 107 24 Stockholm.

Vid anmälan uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav respektive, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett biträde till bolagsstämman skall detta deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordföranden vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
 6. Information från Bolagets
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för
 8. Beslut om:

  (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

 9. (b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande om arvode till styrelse och
 12. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 14. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 8 (b): Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen för Bolaget föreslår att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2018 och att resultatet överförs i ny räkning.

Punkterna 9-11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, samt beslut om arvode till styrelse och revisor samt val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt revisor
Det föreslås:

 • att styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter utan styrelsesuppleanter.
 • att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag;
 • att totalt sammanlagt styrelsearvode ska utgå med ett årligt belopp om högst 400 000 kronor att fördela inom styrelsen;
 • att revisorn ska erhålla arvode enligt överenskommen räkning;
 • att Bruno Horn, Simon Cares, Anders Årling och Karl-Axel Waplan, omväljs som styrelseledamöter. Bruno Horn föreslås väljas till styrelsensordförande;
 • att Moore Stephens KLN AB väljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Med huvudansvarig auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier av serie A och aktier av serie B till maximala antalet aktier som bolagsordningen anger.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 5 500 270 aktier och 10 198 270 röster fördelade på 522 000 aktier av serie A medförande 5 220 000 röster, 4 978 270 aktier av serie B medförande 4 978 270 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.sstargold.se senast två veckor före årsstämman. Beslutsförslag i sin helhet framgår av denna kallelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgänglig hos Bolaget. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress.

Stockholm i maj 2019

SStar Gold Resources AB (publ)

Styrelsen

Adress

SStar Gold Resources AB (publ)
Box 70396
10724 STOCKHOLM

Besöksadress
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Telefon 08- 506 36 388
Fax 08- 506 362 01

organisationsnummer: 556805-1519

CEO
Karl-Axel Waplan, direkt 070-510 42 39

Emissionsinstitut och Aktieboksansvarig

Nordiska Värdepappersregistret
Box 3116
S-400 10 Göteborg
info@nvr.se

Kontakt
Henrik Kristensen, Telefon: +46 733 31 11 03

Disclaimer

Observera! Det är viktigt att ni läser hela vår disclaimer / ansvarsfriskrivningspolicy , innan ni använder er av vår webbsida. (PDF)